Добре дошли в моят уеб сайт!

МАТЕРИАЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

СТЕПЕНУВАНЕ НА ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ

Степенуването показва, че се сравнява един и същ признак на няколко предмета.

висок

по-висок

най-висок

Частиците по- и най- се свързват с прилагателното име с чертичка.

                                                                                                                    

ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ

1лице

2 лице

3 лице

 

АЗ

ТИ

ТОЙ,

ТЯ,

ТО

 

НИЕ

ВИЕ

ТЕ

 

Личните местоимения заместват съществителните имена. С тях се избягват повторенията.

ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛА

Сегашно време

Действието се извършва в момента на говорене.

Какво правя? - играя

Какво правят? - играят

Минало свършено време

Действието е извършено преди момента на говорене.

Какво направих? - играх

Какво направиха? – играха

Минало несвършено време

Минало действие, което не е завършено в момента на говорене.

Какво правеше? – играеше

Бъдеще време

Действието още не е извършено.Слага се винаги частицата ще – ще играя.

СПОМАГАТЕЛЕН ГЛАГОЛ

СЪМ

Глаголът съм се променя по лице, число и време.

Сегашно време

1л.ед.ч. аз съм 1л.мн.ч. ние сме

2л.ед.ч. ти си 2л.мн.ч. вие сте

3л.ед.ч. той е 3л.мн.ч. те са

тя е

то е

Бъдеще време

Глаголът има две форми за бъдеще време – ще съм и ще бъда.

Минало време - бях

1л.ед.ч. аз бях 1л.мн.ч. ние бяхме

2л.ед.ч. ти беше 2л.мн.ч. вие бяхте

3л.ед.ч. той беше 3л.мн.ч. те бяха

тя беше

то беше

ПОДЛОГ

Подлогът е главна част на изречението. Той показва кой върши действието. Може да бъде съществително име или лично местоимение.

Открива се с въпроса:

Кой върши действието? – Иван отива на училище.

СКАЗУЕМО

Сказуемото е главна част на изречението. Показва какво действие се извършва от подлога. Най-често се изразява чрез глагол.

Открива се с въпроса:

Какво прави (подлогът)? – Иван рисува картина.

СИНОНИМИ

Думи, които са близки по значение, но имат различен звуков състав са синоними.

красив-хубав-чаровен

АНТОНИМИ

Думи, които имат противоположно значение се наричат антоними.

лош-добър;  богат-беден;

слаб-силен;  тъмен-светъл

НАРЕЧИЕ

Наречието е дума, която означава признак на действие и не променя формата си.

Видовете наречия са:

За начин – Как?  

За време – Колко?

За място – Къде?

За количество – Колко?      

ЧИСЛИТЕЛНО ИМЕ

Числителното име означава броя на предметите или поредното им място в дадена група.

Видовете числителни имена са:

Бройни – Означават количеството на предмети. Едно, две, три, четири...

Редни – означават поредното място (номера) на предмета. Първи, втори, трети, четвърти..

ВИДОВЕ ТЕКСТ

Художествен – Текстът предава емоции, чувства.

Нехудожествен – Текстът предава информация, данни.

Описание – Описва се нещо или някой.

Повествование – Разказва се случка.

Разсъждение – Има твърдение, което се доказва и се прави извод накрая.

 

Как членуваме имената от м.р., ед.ч.?

Членуването - ад за огромна степен от потребителите в Интернет пространството, а се обяснява само с няколко прости правила.

1. Пълен член поставяме на дума, която може да заместим с ТОЙ в изречението:

Потребител
ят преглежда форума. (той преглежда форума)
Форум
ът е развлекателен. (той е развлекателен)

2. Кратък член поставяме на дума, която може да заместим с местоимението НЕГО:

Чатът вреди на младежа (той вреди на него)

3. Кратък член поставяме на думи, които се намират след предлог
(за справка - горния пример).

Понякога обаче настава объркване кой върши действието, коя е главната и коя е второстепенната част и други. Важно е да се отбележи още една особеност на членуването:Още членуване при думи от ж.р., ед.ч.:

Често срещам думи, неправилно членувани в ж.р., ед.ч., като се изпуска едната съгласна -т в думата. Правилото е просто:
членуването на думи от ж.р., ед.ч. се извършва, като в края на думата се добави наставката -та, пример:

маса
та, нощта, пустошта, пролетта.
Забележете: в пустошта ш и т не прерастват в 'щ и в пролетта последното -т се запазва!


Простото правило с/със в/във:

СЪС е предлог, който се поставя преди думи, започващи със с или з, пример:

Летя
със самолет.
Храня се
със сандвич.
-Сега съм добре
със здравето!

В останалите случаи се поставя предлогът с [изключвам стихотворните форми, където се поставя за благозвучие или за допълване определен брой срички]

ВЪВ е предлог, който се поставя пред думи, започващи с в или ф, пример:

Срещнах много нови приятели във форума.
Загубих си гривната
във водата.


Правилото за двойно :

Когато думата в ед.ч. завършва на -нен, в мн.ч. се пише -нни, в противен случай се пише с едно , пример: есенен - есенни

Важно!
фи
н - фини, рожден - рождени, естествен - естествено/и
Именно се пише с двойно -н, защото произлиза от именен, а не имен!

                                

Уеб сайт в alle.bg